Salgs- og handelsbetingelser

Salgs- og handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunde og Side-Walk ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud fra Side-Walk ApS er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, eller til det udløb, som er indskrevet i tilbuddet.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Side-Walk ApS.

I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling og/eller modtaget del- eller fulde betaling. Accept kan ske både skriftligt og mundtligt.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.1.1 Marketing og webafdelingen DKK 850 pr. påbegyndt time.

2.1.2 Programmør og special udvikling (software mv.) DKK 950 pr. påbegyndt time.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af, det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, gældende niveau for lønninger, materiale, priser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet Side-Walk ApS om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, webdesigns, testopsætning, workshops, analyser, m.m., er Side-Walk ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2. Hvis der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger materiale priser, offentlige af gifter eller i øvrige omkostninger, er Side-Walk ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger i tilbud/kontrakt.

2.2.3. Hvis der i tiden frem til Side-Walk ApS gennemførelse, er indtrådt fald i lønninger, materiale priser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Side-Walk ApS ikke betinget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Side-Walk ApS forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Side-Walk ApS berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Side-Walk ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der fortages rettelser i det leverede materiale, eller at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter kontrakt/aftale indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra Side-Walk ApS forretnings lokale i Randers. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris jf. pkt. 3.3

2.5 Ønsker bestilleren, og påtager Side-Walk ApS sig, at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Side-Walk ApS, betaler bestilleren omkostninger herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på aftalt sted og evt. tid mellem Side-walk ApS og bestilleren. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder leveringen sted, når Side-Walk ApS arbejde er færdigt.

3.2 Aflevering finder sted som beskrevet i tilbud. Fejl eller mangler i leverancen i forhold til det i tilbud/kontrakt beskrevet, som skyldes Side-Walk ApS, udbedres hurtigst muligt af Side-Walk ApS, dog uden erstatningsansvar overfor bestiller eller bestillers kunder.

3.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogle af de i pkt.

8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller udeladelse, har Side-Walk ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som overnævnte bevirke, at opfyldelse af Side-Walk ApS leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, hvis bestilleren erklærer at ville skadesholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3 Leveringstedet er Side-Walk ApS forretningslokale, bortset fra leverancer, hvor det af tilbud/kontrakt fremgår, at leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse sker for bestillerens regning (jf. pkt. 2.4.) og risiko. Side-Walk ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for denne regning, jf. Pkt. 2.4 at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto 8 dage fra fakturadato.

4.2 Leverancer der overskrider en totalpris på kr. 10.000 faktureres med 50% før arbejdes påbegyndelse, 30% midtvejs i forløbet og de resterende 20% ved levering, medmindre andet er beskrevet.

4.3 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Side-Walk ApS til enhver tid gældende rente.

 • Rykker 1:

  Rykkergebyr 1 kr. 100,00
  Rente 1,5%

 • Rykker 2:

  Rykkegebyr 2 kr. 100,00
  Rente 1,5 %

 • Inkassovarsel
  Kompensationsgebyr kr. 310,00
  Rente 1,5% 

4.4 På Side-Walk ApS anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Side-Walk ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.5 Er bestillernes forhold årsag til, at en aftale/kontrakt ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Side-Walk ApS berettiget til omkostninger betales.

4.6 Side-Walk ApS kan frit vælge at videresælge en eller flere faktura til Fakturabørsen eller tilsvarende virksomhed og overdrage betalingsmodtagelse til tredjemand.

5. Ejendomsretten, rettigheder mv.

5.1. Skitser, layout, særligt udviklede templates, bookingsystemer, webshops, hjemmesider, særligt udviklede online løsninger, apps, tekstforslag, uddannelsesmodeller o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Side-Walk ApS, og må ikke uden kunde godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes til andet end det i ordren beskrevet.

5.2 Hvad Side-Walk ApS har udarbejdet eller videreudviklet til brug for leverancen, det være sig forarbejde eller grafik, såsom beskrivelser, processer, XD-design, udvikling, analyser og idebeskrivelser, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, er det Side-Walk ApS og kundens ejendom og kan efter arbejdets udførelse og betaling kræves udleveret til tredjemand af kunde. Dette gælder uanset om det udarbejdet materiale måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.1. og 5.2. omhandlede materiale til udlevering forbeholder Side-Walk ApS retten og rettighederne til at anvende egenudviklet teknologi til andre brancher.

5.4 Kunden erhverver samme ret til udviklet eller bearbejdet materiale, herunder kildekode, dokumentation m.v., som Kunden havde til originalmaterialet, for så vidt dette ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunde har derfor 100 procent ejerskab på de betalte opgaver udført.

5.5 Indeholder leverancen produkter fra tredjemand, indgår Kunden aftale om leverance af disse direkte med tredjemand eller dennes danske repræsentant, så Kunden erhverver rettigheder og garanti i henhold til tredje partens betingelser.

5.6 Ved udlevering af materiale ved ophørt samarbejde, opsigelser eller andet beskrevet i aftale/kontrakt forbeholder Side-Walk ApS sig retten til at modtage betaling for denne service DKK 850 pr. påbegyndt time.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, hvis han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1 Side-Walk ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, test eller prøveopsætning.

7.2 Fejl begået af Side-Walk ApS dokumenteret vil blive rettet hurtigst muligt uden merpris.

7.3 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, eller mindre fejl der ikke har betydning for modtagers mulighed for at se og forstå det fremstillede, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.4 Ved levering har Side-Walk ApS ret til at få dækket omkostninger beskrevet som optioner til projekter, herunder ændringer i fragt og leverancer efter endelig levering.

7.5 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til senest 24 timer efter leverancen at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende. Side-Walk ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, hvis dette kan ske inden rimelig tid. Dog med forbehold for beskrevet klausuler i tilbud/kontrakter.

7.6 Hvis bestilleren selv tilvejebringer indhold, materiale eller andet til leverancen, hæfter Side-Walk ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Side-Walk ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, fejl i underleverandørs leverance eller fejl i forbindelser, netværk eller Hosting.

Det gælder også i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Side-Walk ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af, eller tilfælde af mangler ved leverede, hæfter Side-Walk ApS ikke for bestillerens driftstab, tab af leverance eller andet direkte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. Dog pkt. 8.4.

8.4 Side-Walk ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand eller sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

Side-Walk ApS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis der dokumenteres, at skaden skyldes, at bestilleren eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

Side-Walk ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes af bestillerens eller andres produktion, medmindre det dokumenteres, at der fra Side-Walk ApS side er handlet med grov uagtsomhed.

Side-Walk ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Side-Walk ApS, i anledning af en erhvervstingskade, bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Side-Walk ApS ansvar, er bestilleren pligtig at holde Side-Walk ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Side-Walk ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, design, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pådrager Side-Walk ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand rettigheder, holder bestilleren Side-Walk ApS skadesløs for sådan et ansvar.

8.6 Side-Walk ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Side-Walk ApS, men som er overladt Side-Walk ApS af bestilleren med henblik på løsning af aftalt opgaver, eller med henblik på opbevaring af arbejder, Side-Walk ApS har udført jf. Pkt. 2.5. Side-Walk ApS er dog ansvarlig, hvis det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed adfærd udvist af Side-Walk ApS ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.

9. Ophævelse

9.1 Hver Part kan efter eget valg helt eller delvis hæve en konkret opgavebestilling, hvis den anden Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i relation til levering af opgavebestillingen.

9.2 Hvis fristen for vellykket afslutning af en opgavebestilling overskrides med mere end 30 arbejdsdage, er bestiller berettiget til straks at hæve opgavebestillingen helt eller delvis, idet den anførte frist dog skal forlænges i det omfang forsinkelse måtte skyldes Kundens forhold. Med forbehold for Side-Walk ApS rettidigt bekendtgør opgavebestillingen ikke kommer til at være indenfor deadline. Dermed følger ny aftale for afslutning af opgavebestilling.

9.3 Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

10. Fortrolighed

10.1 Side-Walk ApS skal instruere sine medarbejdere om, at information vedrørende projektet og bestillers forretning, der i forbindelse med overgivelsen fra bestiller til Side-Walk ApS. klart er specificeret som fortrolige, eller som klart må opfattes som fortrolige, skal behandles med mindst samme omhu og diskretion som egne fortrolige informationer.

10.2 Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i Side-Walk ApS besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af Side-Walk ApS uden for denne aftales rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.

10.3 Bestiller er bekendt med, at Side-Walk ApS medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og bestiller er indforstået hermed.

11. Underleverandøren

Side-Walk ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandør.

12. Købeloven

Dansk lovgivning, herunder købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuelt tvist vedrørende aftalers fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

white paper

Få succes med dine annoncer!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hent vores White paper, som giver dig hjælp til succes med dine Facebook- og Instagram ads. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.